TEL. (+81) 24 922 2495

 • LANGUAGES JAPANESE
 • LANGUAGES ENGLISH
 • LANGUAGES VIETNAMESE

pagetop
TOP

FUJIRYOKAN

 • ภายนอก
 • ตัวอย่างเมนูอาหารเย็นบางส่วน
 • ห้องอาบน้ำ
 • ตัวอย่างเมนูอาหารเช้าบางส่วน

ข้อมูลเกี่ยวกับฟูจิเรียวกัง

ฟูจิเรียวกังเป็นโรงแรมแบบญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเมืองโคริยามะ จังหวัดฟุคุชิมะ
เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคริยามะ จึงสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและระบบคมนาคมต่างๆ

ฟูจิเรียวกังมีห้องพัก 16 ห้อง ทุกห้องเป็นพื้นเสื่อแบบญี่ปุ่น
ท่านจะได้พักผ่อนบนฟูกที่ปูบนเสื่อแบบที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น
ห้องพักทุกห้องไม่มีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว โปรดใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวม

ฟูจิเรียวกังเป็นที่พักขนาดเล็ก แต่ก็ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้ามากมายดังนี้
“ที่พักสะดวกสบายมาก” “จะกลับมาพักอีกแน่นอน” “ขอบคุณที่บริการเป็นอย่างดี”
พวกเราให้ “การบริการด้วยใจ” เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านพักผ่อนได้ด้วยรอยยิ้ม

ข้อมูลเกี่ยวกับฟูจิเรียวกัง
 • เช็กอิน 15:00-21:00 น.
  เช็กเอาต์ 10:00 น.
 • ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิก

  วันที่ติดต่อขอยกเลิก
  ไม่เข้าพัก
  ในวันจอง
  ก่อนหน้า
  วันเข้าพัก
  ก่อนหน้า
  2 วัน
  ก่อนหน้า
  3 วัน
  ก่อนหน้า
  4 วัน
  จำนวน
  ผู้เข้าพัก
  ไม่เกิน
  5 ท่าน
  100% 50% 10%

  6-10 ท่าน 100% 70% 50% 10%
  11-20 ท่าน 100% 80% 60% 50% 40%
  วันที่ติดต่อขอยกเลิก
  ไม่เข้าพักในวันจอง
  จำนวนผู้เข้าพัก
  ไม่เกิน 5 ท่าน100%
  6-10 ท่าน100%
  11-20 ท่าน100%
  วันที่ติดต่อขอยกเลิก
  ก่อนหน้าวันเข้าพัก
  จำนวนผู้เข้าพัก
  ไม่เกิน 5 ท่าน50%
  6-10 ท่าน70%
  11-20 ท่าน80%
  วันที่ติดต่อขอยกเลิก
  ก่อนหน้า 2 วัน
  จำนวนผู้เข้าพัก
  ไม่เกิน 5 ท่าน10%
  6-10 ท่าน50%
  11-20 ท่าน60%
  วันที่ติดต่อขอยกเลิก
  ก่อนหน้า 3 วัน
  จำนวนผู้เข้าพัก
  6-10 ท่าน10%
  11-20 ท่าน50%
  วันที่ติดต่อขอยกเลิก
  ก่อนหน้า 4 วัน
  จำนวนผู้เข้าพัก
  11-20 ท่าน40%

แนะนำห้องอาบน้ำ

ห้องอาบน้ำของฟูจิเรียวกังมีการสังเคราะห์ธาตุในน้ำแร่ขึ้นมาจากโคเมเซกิ (หินแร่ธรรมชาติ)
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการได้อนุญาตให้แสดงข้อมูลประโยชน์ของน้ำแร่จากโคเมเซกิ (ได้รับการอนุมัติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ตามมาตรา 43D หมายเลข 251)
เวลาเปิดให้บริการ (ช่วงกลางคืน) 16:30-22:30 น., (ช่วงเช้า) 6:30-8:15 น. แยกห้องอาบน้ำชายหญิง

 • ห้องอาบน้ำชาย
 • ห้องอาบน้ำชาย
 • ห้องอาบน้ำชาย
 • ห้องอาบน้ำชาย

อยำกให้ท่ำนมำลองสัมผัสอ่ำงอำบน ้ำในห้องอำบน ้ำ ชำยทที่ ำมำจำก
หินภูเขำไฟสีฟ้ำธรรมชำติอย่ำง “โทวำดะอิชิ” ซึ่ง เป็นหนิแรข่องญปี่่นุ
ทที่ ำใหผ้วินุ่มลนื่
ท่ำนจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศแบบญี่ปุ่นไปกับสวน ขนำดยอ่ม

 • ห้องอาบน้ำหญิง
 • ห้องอาบน้ำหญิง
 • ห้องอาบน้ำหญิง

พนื้อำ่งอำบน ้ำในหอ้งอำบน ้ำหญงิท ำจำกหนิภูเขำไฟสี ฟ้ำธรรมชำตอิยำ่ง
“โทวำดะอิชิ” ซึ่งเป็นหินแร่ของญี่ปุ่น และภำยในหอ้ง อำบน ้ำยงัประดับดว้ย
ไผ่สีเขียวเทียมสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย

แนะนำอาหาร

ทางเราจะเตรียมอาหารเย็นและอาหารเช้าไว้ให้ท่าน
ท่านสามารถรับประทานอาหารในห้องอาหารที่เราจัดเตรียมไว้ได้

เราภาคภูมิใจในอาหารโฮมเมดที่เจ้าของเรียวกังแห่งนี้ทำเองโดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ตามฤดูกาลและคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้า
เชิญให้ท่านมาลองรับประทานอาหารอุ่นๆ ที่ทางเราบรรจงทำขึ้น

เมนูอาหารจะแตกต่างกันตามฤดูกาล เชิญดูภาพตัวอย่างอาหารเย็นและอาหารเช้า
กรุณาแจ้งล่วงหน้าหากมีอาการแพ้อาหารหรือมีอาหารที่รับประทานไม่ได้ ทางเราจะเตรียมเมนูอื่นให้ท่านแทน

 • ตัวอย่างเมนูอาหารเย็นบางส่วน
 • ตัวอย่างเมนูอาหารเย็นบางส่วน

รับประทานอาหารเย็นได้ในเวลา 18:00-20:00 น.
เปลี่ยนเมนูทุกวัน
*โปรดทรำบวำ่ทำงเรำไมม่บีรกิำรอำหำรเย็นในวนั อำทติยแ์ละ

 • ตัวอย่างเมนูอาหารเช้าบางส่วน
 • ตัวอย่างเมนูอาหารเช้าบางส่วน

รับประทานอาหารเช้าได้ในเวลา 6:45-8:30 น.
เปลี่ยนเมนูทุกวัน

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องอาหาร

มีโต๊ะและเก้าอี้ทั้งหมด 40 ที่นั่ง
ท่านจะได้ชมวิวสวนญี่ปุ่นจากหน้าต่าง
*ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องอาหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข้าว

ขำ้วทพี่วกเรำใหบ้รกิำรเป็น “ข้ำวโคชิฮิคำริพันธุ์อโุอนุ มะเกรด A” ของแท ้100%
ทญี่ำตขิองเจำ้ของฟจูเิรยีวกงัปลกูดว้ยควำมเอำใจใส่ ในเมอืงโทคำมำจ
เจ้าของเรียวกังขับรถบรรทุกไปรับข้าวกล้อง “โคชิฮิคาริพันธุ์อูโอนูมะเกรด A” ที่ปลูกด้วยความเอาใจใส่มาจากบ้านของญาติที่เมืองโทคามาจิ จังหวัดนีกาตะโดยตรง เราจะสีและหุงข้าวในปริมาณที่เรียวกังใช้ในแต่ละวันเท่านั้น

แนะนำห้องพัก

ท่านจะได้พักผ่อนในห้องพักที่มีเสื่อปูทุกห้องได้อย่างสะดวกสบาย
ท่านสามารถใช้รองเท้าแตะเดินภายในเรียวกังได้ แต่กรุณาถอดรองเท้าเมื่อเข้าห้องพักด้วย
เราติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเพื่อความสะดวกสบายของท่าน
ทุกห้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบทำความชื้นในตัว
เราจะปูฟูกไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยโดยไม่มีพนักงานเข้าออกห้องพัก
ห้องพักทุกห้องไม่มีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว โปรดใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวม
มีการติดตั้งวอชเล็ตในห้องน้ำหญิง และมีการติดตั้งวอชเล็ตในห้องน้ำชาย

 • ขนาด 8 เสื่อ

ขนาด 8 เสื่อ / 5 ห้อง

 • ขนาด 6 เสื่อ

ขนาด 6 เสื่อ / 10 ห้อง

 • ขนาด 4.5 เสื่อ

ขนาด 4.5 เสื่อ / 1 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

ชุดยูกาตะ, ผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัว, ตู้เย็น, กาต้มน้ำไฟฟ้า, ชา, โทรศัพท์, โทรทัศน์ (ฟรี), เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบทำความชื้น, Wi-Fi ฟรี
*มีบริการแปรงสีฟันและที่โกนหนวดไว้ที่ทางเดินทุกชั้น (ฟรี)

เตียงพับ

เราเตรียมเตียงพับไว้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับขา
หากต้องการใช้เตียงพับ กรุณาแจ้งความประสงค์เมื่อทำการจอง

มีการฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น และกำจัดเชื้อโรค

มีการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นด้วยระบบโอโซน

มีการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นด้วยระบบโอโซน

มีการ “ฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น และกำจัดเชื้อโรค” ทุกซอกทุกมุมในห้องพักทุกห้องสัปดาห์ละครั้ง
ห้องพักของเรามีความสะอาดมาก
ท่านจึงมาใช้บริการที่พักของเราได้อย่างวางใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในห้องพัก

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของท่าน
มี Wi-Fi ให้บริการทั่วทั้งเรียวกัง ท่านจึงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
กรุณาสอบถามพนักงานเพื่อขอรหัส AES

ข้อมูลสถานที่

 • ติดตั้ง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)
 • ติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ (พร้อมเครื่องอบแห้ง)

อาคาร

อาคารโครงเหล็ก 3 ชั้น
เรียวกังได้รับ “ใบรับรองการป้องกันอัคคีภัยดีเลิศ” ห้องพักทุกห้องติดตั้งระบบปรับอากาศแยกออกจากกัน
ห้องพักแบบญี่ปุ่นทุกห้องจำนวน 16 ห้อง / รองรับผู้เข้าพักได้ 50 คน

ห้องน้ำ

[ห้องน้ำชาย] สไตล์ตะวันตก และติดตั้งวอชเล็ตทุกห้อง
[ห้องน้ำหญิง] ติดตั้งวอชเล็ตทุกห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกในเรียวกัง

Wi-Fi ฟรีทั่วเรียวกัง
ติดตั้ง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)
ติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ (พร้อมเครื่องอบแห้ง) *มีค่าใช้จ่าย
ตู้ขายของอัตโนมัติ

 • มุมหนังสือ
 • บริกำรรับส่ง

มุมหนังสือ

ทางเดินหน้าห้องพักจะมีชั้นหนังสือตั้งอยู่
มีการ์ตูนญี่ปุ่นให้ท่านยืมไปอ่านที่ห้องพักได้
โปรดรักษามารยาทในการใช้บริการชั้นหนังสือส่วนรวม

เวลาปิดประตู

เรียวกังของเรามีกำหนดเวลาปิดประตูไว้พร้อมกับการเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันอาชญากรรม เราจะล็อคประตูเวลา 23:00 น . เรียวกังของเราไม่อนุญาตให้เข้าออกอย่างอิสระได้ในตอนกลางคืน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริการรับส่ง

เรียวกังของเรามีรถไมโครบัส (รองรับผู้โดยสารได้ 29 คน) ให้บริการรับส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง เช่น สถานที่จัดงานแข่งขันกีฬา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุณาแจ้งล่วงหน้าหากต้องการใช้บริการเป็นกลุ่มมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป

แนะนำวิธีการเดินทาง

เส้นทางคมนาคม

 • เดินทางด้วยเครื่องบิน
 • โดยรถไฟ JR

จองห้องพัก